Top banner
Banner

  DenStoreKrig.ExCathedra.dk — Optakten til Første Verdenskrig  
Categories Banner    Proklamation, 1871:
   Rigsforfatning, 1872:
   Two-Power-Standard, 1889:
   Risikoteori, 1897:
   R. Breitscheid , 1909:
   Origins ..., video:
   Kissinger, 2014:
  
         
   Introduktion til siden
Om denne side
På denne side gengives og kommenteres en række kilder til begivenheder, der medvirkede til opbygningen af de spændinger, der udløstes i august 1914 som udbruddet af Første Verdenskrig.

Nederst er der indsat en video fra Youtube, som over 16½ minut kommer med et bud på årsagerne til krigen, eller krigens rødder, kunne man sige. Videoen er med engelsk tale.

   Proklamation Preussens kong Wilhelm I bliver tysk kejser

Omtale
I 1871 sejrede tyske styrker over Frankrig i den såkaldt Fransk-Tyske Krig.

Med »tyske styrker« menes her Det Nordtyske Forbund med Preussen i spidsen støttet af de sydlige riger Baden, Bayern, Hessen og Württemberg. Denne fælles sejr førte til samlingen af alle de tyske riger, hvilket proklameredes i Versailles i Frankrig.

At Europa såldes pludselig fik en ny, mægtig stormagt, forrykkede magtbalancen i Europa, hvilket var een af grundene til de spændinger, der siden skulle føre til udbruddet af Første Verdenskrig.
Maleri:
Die Proklamation des Deutschen Kaiserreiches,
af Anton von Werner

Klik for stor:

faksimile
Proklamation af Wilhelm I som tysk kejser


Vi Wilhelm, af Guds nåde konge af Preussen, vil, da de tyske fyrster og de frie stæder har rettet en enstemmig opfordring til os om at genskabe det tyske rige samt at forny og overtage den for mere end tres år siden nedlagte tyske kejserværdighed, og siden der er blevet vedtaget tilsvarende ændringer i det Nordtyske Forbunds forfat¬ning, hermed gøre vitterligt, at vi har betragtet det som en pligt mod vort fælles fædreland at følge de forbundne fyrsters og stæders kaldelse og antage den tyske kejserværdighed.

I overensstemmelse hermed skal vi og vore efterfølgere på Preussens trone for fremtiden føre den kejserlige titel i alle vore forhold til det Tyske Rige og dets anliggender, og vi håber for Gud, at det skal være den tyske nation forundt, under dets gamle herligheds symbol, at føre fædrelandet en velsignelsesrig fremtid i møde. Vi overtager den kejserlige værdighed i bevidstheden om vor pligt til med tysk trofasthed at beskytte riget og dets medlemmers rettigheder, at bevare freden, støttet på folkets forenede kræfter at forsvare det Tyske Riges uafhængighed. Vi antager den i håb om at det skal være det tyske folk forundt at nyde lønnen for sine hede og heltemodige kampe i varig fred og bag grænser, som skænker fædrelandet den i århundreder savnede tryghed mod fornyede angreb fra Frankrig. Men os og vore efterfølgere i kejserværdigheden må Gud give altid at kunne øge det Tyske Riges storhed, ikke gennem erobringer i krig, men ved de gaver, som freden skænker, i spørgsmål om nationens velfærd, frihed og dannelse.

Givet i hovedkvarteret Versailles, den 18. januar 1871.

Wilhelm.

   Forfatning Forfatning for det tyske rige, 1871

Omtale
3 måneder senere, 16. april 1871, kom så forfatningen for det samlede Tyskland.

Nedenfor er der link til forfatningen, samt angivet, hvor mange stemmer de tyske riger hver havde i det nye Bundesrat, Forbundsrådet.

Nogle af navnene på tyske riger er med links til de stadig eksisterende tyske fyrste- eller kongefamilier, slottene eller andet i den forbindelse.

Forfatning:
Die Verfassung des Deutschen Bundes

Fra forfatningen for de samlede tyske riger


Her link til selve forfatningen:

Die Verfassung des Deutsche Reiches vom 16. April 1871


Her er stemmefordelingen på de forskellige tyske grevskaber, fyrste- og hertugdømmer og kongeriger m.v., som angiver i forfatningen:

Preußen: 17 stemmer
    (med stemmer inkluderet for Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau og Frankfurt)

Bayern: 6 stemmer

Sachsen: 4 stemmer

Württemberg: 4 stemmer

Baden: 3 stemmer

Hessen: 3 stemmer

Mecklenburg-Schwerin: 2 stemmer

Braunschweig: 2 stemmer

Sachsen-Weimar: 1 stemme

Mecklenburg-Strelitz: 1 stemme

Oldenburg: 1 stemme

Sachsen-Meiningen: 1 stemme

Sachsen-Altenburg: 1 stemme

Sachsen-Koburg-Gotha: 1 stemme

Anhalt: 1 stemme

Schwarzburg-Rudolstadt: 1 stemme

Schwarzburg-Sondershausen: 1 stemme

Waldeck: 1 stemme

Reuß älterer Linie: 1 stemme

Reuß jüngerer Linie: 1 stemme

Schaumburg-Lippe: 1 stemme

Lippe: 1 stemme

Lübeck: 1 stemme

Bremen: 1 stemme

Hamburg: 1 stemme

Wilhelm.

   Lovgivning The Two-Power Standard

Omtale
UK, Det Forenede Kongedømme, i daglig tale »England«, havde i århundreder været en stormagt til søs og dermed den store kolonimagt, som det var. I sidste ende er det derfor, der tales engelsk over hele kloden den dag i dag.

Men man havde draget en lære af, at de to store lande, man havde været i krig med i 1700- og tidligt i 1800-tallet, tilsammen havde større flåder end UK selv. Derfor nedfældede man som princip i loven af 31. maj 1889, »Naval Defence Act 1889«, at UK til enhver tid skulle have en flåde, der var større end de to næststørste flåder tilsammen, i 1889 var det Frankrig og Rusland.

I virkeligheden havde dette princip om en Two-Power Standard været en mål i årtier, men vist kun i perioder reelt opfyldt. Ikke desto mindre taler man om en »Pax Britannica« i 100 år fra Napoleons endelige nederlag i 1815 og frem til Første Verdenskrigs udbrud, som man også taler om en »Pax Romana« under Romerrigets storhedstid og en »Pax Americana« siden Anden Verdenskrig, altså en tilstand i verden, hvor en næsten enerådende stormagt er så suveræn, at det i det mindste giver en vis form form for ro og stabilitet.

Englands mægtige flådestyrke var således en faktor på godt og ondt i forhold til den politiske stabilitet i Europa, og da de tyske riger, som vist i kilderne ovenfor, blev samlede og oprustede til søs, blev det et led i den oprustning om ubalance, der i sidste ende førte til udbruddet af Første Verdenskrig.

Politikken om at efterleve en Two-Power Standard blev opgivet efter 1918.

Wiki-artikler om The Two-Power StandardFaksimile
Både på den engelsksprogede og den tysksprogede Wikipedia er der ret store artikler om Englands Naval Defence Act 1889.

Engelsk: Naval Defence Act 1889

Tysk: Naval Defence Act 1889

I den tyske Wikipedia er der desuden en særskilt artikel om The Two-Power Standard:

Tysk: The Two-Power Standard

   Risikoteori

Omtale
Mens England havde sin »Two-Power Standard« som i det mindste et mål for sin flåde, Royal Navys, størrelse (se ovenfor), udtænkte den tyske admiral Alfred von Tirpitz det modtræk, som udsprang af hans tanker om den såkaldte risikoteori, og som blev udtrykt i bl.a. lovgivning angående den tyske flåde i 1898 og 1900.

Tankesættet var som følger:
Der var ikke nogen ambition fra tysk side om at gøre England rangen stridig som verdens største sømagt, ikke noget ønske om at kunne besejre og nedkæmpe Englands Royal Navy. Blot var det tanken, at den tyske flåde, herefter kaldet Risikoflotte, altså »risikoflåde«, bare skulle være stor nok til, at et slag mellem Die Kaiserliche Marine og Royal Navy ville være uønskelig – ja, at selv en engelsk sejr over den tyske flåde ville være, hvad man kaldet en »pyrrhussejr« for englænderne, altså en alt for dyrekøbt sejr, idet Royal Navy da måtte formodes betydeligt svækket, så svækket, at Englands strategiske overtag i det ovenfor omtalte Two-Power Standard ville være tabt.

Det var Tirpitz's mål, at England efterfølgende ville alliere sig og bringe sig på venskablig fod med Tyskland – af nød. I stedet oprustede England yderligere og allierede sig flådemæssigt med Japan og Frankrig, noget Tirpitz ikke havde regnet med.

Altsammen tiltag og begivenheder, der bidrog til den almene opbyggelse af de spændinger, der udløste udbruddet af Første Verdenskrig.

»Spilteori«

Klik for stor:

Faksimile
I virkeligheden var Tirpitz's risikoteori et eksempel på, hvad senere er blevet kendt som det akademisk felt i sig selv, 'spilteori'.

Spilteori er relevant inden for konflikter og konfliktløsning. Spilteori er teori om, at strukturen i en konfliktsituation kan beskrives præcist ved at 'spillerne', konfliktens parter, har handlemuligheder/strategier og kan opnå visse resultater, som følger af 'spillernes' valg af handling. Spilteori kan forklare, hvad der i passende forstand er en løsning på en konflikt eller forskellige scenarier, hvor der er interessemodsætninger på spil sammen med måske muligheder for fordele ved samarbejde.

Spilteori har forskellige grundformer afhængig af forskellige grundscenarier, bl.a. kooperative og ikke-kooperative scenarier, nulsumsspil, ikke-nulsumsspil o.s.v.

Et skoleeksempel på et nulsumsspil er den kendte metode til lodtrækning m.v. 'sten-papir-saks', hvor en spiller vinder, og en anden spiller taber medmindre begge viser samme, f.eks. 'sten', hvorved spillet er uafgjort.

Andre scenarier vil kunne beskrives ved sit skoleeksempel, 'kylling', altså en duel, hvor to personer kører direkte mod hinanden i hver sin bil, og hvor reglerne er, at den, der drejer af taber, er en kylling. Da er den, der ikke drejer af vinder. Men det kan også tænkes, af begge drejer af, altså begge får, at ingen vinder. Men det kan også tænkes, at ingen af dem drejer af, hvorved begge eventuelt dør.

Et andet klassisk spilteori-secnarie kaldes 'fangernes dilemma'. Her er scenariet, at to personer er sigtede i samme forbrydelse sidder isolationsfængslede. Som beviserne står lige nu, står de hver til 1 års fængsel. Anklagemyndigheden tilbyder nu hver af dem at angive den anden sigtede mod til gengæld at gå fri for straf, mens den anden idømmes 10 års fængsel. Angiver de begge hinanden, får de begge 5 års fængsel. De får begge at vide, at den anden har fået samme tilbud.

Spilteori kan anvendes inden for politik, biologi, økonomi, erhvervsliv, deltagelse i reality-TV som f.eks. Robinson-ekspeditionen o.s.v. Specielt dansk Christiansborg-journalistik kan være på grænsen til karrikatur, idet der i overdreven grad tænkes i de politiske aktiviteter som et 'spil' om at 'tælle til 90 mandater', som man siger.

Amerikaneren John F. Nash har været en af de toneangivende inden for spilteori. Filmen Et smukt sind fra 2001 er i store træk bygger over Nash's liv. Han lancerede tanken om den såkaldte Nash-ligevægt i 1950.Links til Wikipedia-artikler i denne tekst:

Spilteori: spilteori

Kylling: kylling

Fangernes dilemma: fangernes dilemma

Nash-ligevægt: Nash-ligevægt   Rudolf Breitscheid Dreadnought-Paniken

Omtale
Rudolf Breitscheid var en tysk, universitetsuddannet politiker, der fra 1904 af var medlem af forskellige liberale partier, for i 1912 at blive socialdemokrat. Han døde i koncentrationslejren Buchenwald under Anden Verdenskrig, under et amerikansk bombetogt mod en våbenfabrik, der var i forbindelse med koncentrationslejren.

Denne kronik fra Politiken er interessant, fordi man her kan se en politiker, der altså i 1909 kan se farerne ved rustningskapløbet til søs, der var blevet yderligere intensiveret af fremkomsten i 1906 af en helt ny og slagkraftig type krigsskibe, de såkaldte »Dreadnoughts«, der med deres 12 tommer-kanoner og store motorkraft stort set gjorde alle andre krigsskibe i verden gammeldags med eet slag.

Meget fremsynet slutter Breitscheid af med at sige, at »disse nye Dreadnought-Fordringer kan blive skæbnesvangre, ikke blot for den finansielle Ligevægt«.

Politiken, 4/4 1909

Klik for stor:

Faksimile
Politikens Kronik.

Dreadnought-Paniken

----o----


Berlin, Marts


Ogsaa dem, der ikke er marinesagkyndige, maa i de sidste Uger være blevne overtydede om Dreadnoutht’enes alt overragende Betydning. Skibene af denne farlige Type fremkalder allerede internationale Forviklinger, medens de endnu ligger paa Bedding. De kæmper med hinanden før de endnu er byggede, og de engelske har desuden endnu den særlige Egenskab, at de retter deres frygtelige Skyts mod deres eget Lands Regering og truer dens Position paa det alvorligste.

Det synes næste ogsaa, som om de var i Stand til at omstøde ethvert hidtil saa urokkeligt betragtet Fundament paa Arithmetiken, thi paa intet Punkt er Meningerne mere indbyrdes afvigende end, naar det gælder Besvarelsen af det Spørgsmaal: Hvor mange Dreadnought’er faar man, hvis man til et bestemt Tal af allerede eksisterende føjer det paa Flaadelovforslag og Budgetter furudsete Tal? I England er Forvirringen størst. Dér fører Regeringspartiets og Oppositionens Udregninger til højst forskellige Resultater, og hvis man oven i Købet begynder at arbejde med Hypoteser og Konjunkturer, saa føler man ganske Jorden glide bort under Fødderne paa sig. Tankerne stormer vildt ind paa En, Bekymringerne bliver til Panik og patriotisk Iver udarter til Hysteri og barnlig Chauvenisme.

Det forekommer mig, som om Asquith og Mc. Kenna ved Indbringelsen af Flaadebudgettet og dets Begrundelse ikke i enhver Henseende iagttog den Tilbageholdenhed, som dog synes paakrævet, baade af Hensyn til den spæde Plante, som det tysk-engelske Venskab endnu er, og til den i sig selv tilstrækkelig nervøse Stemning hos en Del af det engelske Folk. De har formodentlig af ren Selvopholdelsesdrift gjort et Laan af Agitationsslagord hos de konservative Fonds. Men som det altid gaar i slige Tilfælde: Man kommer ikke langt med en saadan Metode og giver netop Modstanderne den Vind i Sejlene, som man vilde tage fra dem. Oppositionen støder nu blot saa meget kraftigere i Alarmtrompeten. Den benytter den lille taktiske Indrømmelse som Argument for Rigtigheden af sine Paastande og maler den tyske Fare paa Væggen med endnu mere skrigende Faver.

Der kan ikke være mindste Tvivl om, at det ved Kampagnen for udvidede Flaaderustninger i første Række drejer sim om en Kampagne mod det liberale Kabinet. Tyskland maa holde for og tjene de Konservative som et Vaaben mod det liberale Ministerium Asquith. Det er blot beklagelig, at den tyske Politik gør det forholdsvis let for Toryerne at benytte den i saadanne Øjemed, det vil sige, at den ikke er ganske uden Skyld i Dreadnought-Paniken. Jeg mener dermed ikke, at der her bevidst er bleven arbejdet paa en Angrebskrig mod Tyskland. Men Mangelen paa Beredvillighed til at gaa ind paa de engelske Forslag om en Aftale vedrørende Grænsen for de gensidige Rustninger, maatte nødvendigvis give de Flaadeivrige paa hin Side Kanalen Vand paa Møllen og vanskeliggøre „Economitternes” Stilling i Kabinettet.

Som bekendt har Spørgsmaalet om internationale Overenskomster med Hensyn til Krigsmagten allerede en længere Forhistorie. Campbell-Bannerman vilde vide, at de var satte paa Dagsordenen for den sidste Fredskonference i Haag, men Tyskland erklærede paa Forhaand, at det ikke vilde deltage i en Diskussion om dette Tema. Forrige Aar forsøgte da Lloyd-George paa sin socialpolitiske Studierejse gennem Tyskland underhaanden at skabe Stemning for en tysk-engelsk Overenskomst, men han fandt overalt lukkede Døre eller mødtes med en bureaukratisk-reserveret Trækken paa Skuldrene.

Er det da et Under, om den elementære Sæd, der arbejdede for Invasionstanken, snart alvorlig politisk, snart melodramatisk, fandt en gunstig Jordbund derovre. Ganske vidst en „formel” Tilskyndelse er hidtil ikke udgaaet fra engelske Side, og Statssekretæren i Krigsministeriet, Hr. v. Tirpitz, handlede fuldtud korrekt, da han i Budgetkomissionen forsikrede, at han vidste intet. Hr. Tirpitz som minister vidste i Virkeligheden intet. Hvad han havde erfaret, var ikke bleven ham forebragt ad Instansvejen, og „quad-non est in actis non est in mundo!”. Men efter de Debatter, der imidlertid var forefaldne i det engelske Parlament, kunde Statssekretæren i Udenrigsministeriet, Hr. v. Schön, ikke mere paa samme Maade trække sig tilbage bag de britiske Tilknytningsforsøgs diplomatiske Mangel paa Forpligtelse. Han maatte indrømme, at der var gjort Tilnærmelser fra engelsk Side. Ingen formelle – selvfølgelig ikke, thi var de blevne afviste, havde det ganske simpelt betydet Krigen og det den øjeblikkelige Krig. Ministeren meddelte fremdeles, at de engelske Bestræbelser var forblevne uænsede, hvad der heller ikke kunde forbavse nogen, som kender Grundstemningen i vore regerende Krese. De stiller sig i allerhøjeste Grad tilbageholdende over alle Forsøg paa at løse internationale Spørgsmaal i fælles Endrægtighed. De mener, at de berøver sig selv og den nationale Tanke noget, naar de mødes om Ønsker, der gaar i Retning af Pacifismen. Saaledes var det vel ved Kongresserne i Haag og saaledes er det endnu.

Og med alt det kan man ikke af Regeringens Holdning vente Anledning til alvorligere Bebrejdelser med den. I den lever hin Blanding af bureaukratisk og junkerlig Aand, som maa stille sig afvisende overfor enhver Internationalisme og enhver Modernitet overhovedet.

Langt mere maa man beklage Holdningen hos de saakaldte borgerlige Partier i Rigsdagen. Fra Højre til Venstre har deres Repræsentanter i Budgetudvalget udtalt Tillid og Tilslutning til Udenrigsministeren. Der fandtes ingen, som beklagede , at man ikke var gaaet nærmere ind paa det engelske Tilbud. Ingen vilde udsætte sig for Tanken om med Hensyn til de „nationale Følelser” at være mindre paalidelig end sin Nabo, og den ene gentog efter den anden de lige saa stolte som taabelige Ord, at Tyskland selv maatte bestemme, i hvilket Omfang det vilde ruste.

I vide Krese af Folket, ikke blot saa langt som det er socialdemokratisk sindet, har man i hvert Fald en anden Mening om tingene. Dér vinder Forstaaelsen af det nødvendige i, at der træffes internationale Overenskomster vedrørende Udgifterne til Hær og Flaade, bestandig større Terræn. „Manden paa Gaden” tvivler om Sandheden af det Ord, at den bedste Fredsgaranti er den fortsatte Forøgelse af Skibe og Kanoner, og heller ikke Monarkbesøgene med deres Kys paa begge Kinder yder ham tilstrækkelig Sikkerhed. Saa meget mere værd at give Agt paa forekommer den fra England udgaaede Tilskyndelse ham at være i et Øjeblik, hvor Rigsdagen har den pinlige Opgave med en Gæld paa 4½ Milliard Mark at presse en halv Milliard nye Skatter ud af Folket. Fyrst Bülow taler fremdeles med alvorlig Røst om en Tilbagevenden til den gammelprøjsiske Sparsommelighed. Her var virkelig en Lejlighed til at vise Vilje til Sparsommelighed overfor den største Post paa Udgiftssiden, 1300 Millioner i Rustningsøjemed. Efterat han har renonceret derpaa, tør det allerede nu betragtes som en afgjort Sag, at naar de nye Skatter er komne vel under Tag, vil der under Henvisning til de engelske Udgifter blive føjet nye Krav til Flaadeforslaget, og disse nye Dreadnought-Fordringer kan blive skæbnesvangre, ikke blot for den finansielle Ligevægt.

Rud. Breitscheid.


   Videoklip Origins of World War I

Omtale
Dette klip fra Youtube er udateret og uden angivelse af ophav, men synes måske at være fra TV i USA for 20-30 år siden.

Sproget i klippet er engelsk.

Hvis man bruger de 16½ minut på at se udsendelsen, får man ad den vej et godt bud på optakten til krigen med dens mange rødder.

Klippet

16 min 29 sek

Engelskproget
   Forfatning Henry Kissinger, 2014

Omtale
Henry Kissinger var en af de helt store udenrigspolitiske aktører i det Tyvende Århundrede. Født i Fürth i Bayern i 1923, flygtet til USA i 1930'erne, da han og familien var jøder. Blev udenrigsminister og sikkerhedspolitisk rådgiver for amerikanske præsidenter.

Ved hundredeåret for attentatet i Sarajevo i juni 1914, blev han interviewet i den tyske avis Die Welt. Her gengives hans svar i forbindelse med spørgsmålet om årsagerne til Første Verdenskrigs udbrud.

Interview:
»Die Diplomatie hatte abgedankt«

Welt am Sonntag, 29/6 2014


Die Welt: Årtierne før 1914 var for Europa årtier med fred og en fantastisk fremgang i økonomi, videnskab og kultur. Hvorfor mundede denne åbenlyst vellykkede periode ud i en krig, som sprængte alle eksisterende skalaer?

Kissinger: Europa havde i årtierne før Første Verdenskrig oplevet kriser praktisk taget hvert år. De var for det første meget alvorlige og havde egen sprængkraft. Derudover blev alle disse kriser løst diplomatisk. Det gjorde lederne af alle nationer, der blev involveret i Første Verdenskrig, selvtilfredse og uopmærksomme. Man indså ikke det det ødelæggende potentiale, der blev brygget sammen. Efter attentatet på Franz Ferdinand og hans kone skete der i tre uger egentlig ikke rigtig noget. Da så Østrig havde formuleret sit ultimatum, accelererede konflikten. Og diplomatiet kunne ikke følge med, konflikten løb fra dem. De europæiske diplomater var vant til at handle langsomt – nu var de udfordret over evne. Man kan også se det ved, at mellem attentatet den 28. juni 1914 og krigsudbruddet den 1. august var der ikke noget tiltag til at sammenkalde til en international konference – som der altid helt indforstået havde været ved kriserne i det forudgående århundrede.

Die Welt: Deler De også den opfattelse, som Christopher Clark kom med i sin bog The Sleepwalkers? I følge den opfattelse bidrog alle involverede stater på hver sin måde til krigens udbrud. Der er, i følge Clark, ikke nogen nation, der bærer hovedansvaret for Første Verdenskrig.

Kissinger: For så vidt som det umiddelbare udbrud af krigen angår, bærer ingen af de deltagende lande alene eller hovedsagligt et ansvar, det er jeg enig i.

Die Welt: Hvorfor var den tyske ledelse så blind i det her spørgsmål?

Kissinger: Det er simpelthen fordi, den efter Bismarck ikke var i stand til at fortsætte på samme høje niveau som ham med hensyn til diplomatisk kunst. Tag nu Tysklands flådepolitik. Kejserriget ville følge med Storbritannien og oprustede. Samtidig ville kejseren og den tyske ledelse have et godt og harmonisk forhold til briterne. De fattede ikke, da netop denne flådepolitik gjorde et godt forhold til briterne umuligt. De ansvarlige i Tyskland forstod ikke en helt enkel og åbenbar sammenhæng: af man med en styrkelse af sin egen magt fremmede fremkomsten af en koalition imod sig. Tyskland forstod ikke, at dets handlinger ikke foregik i et lufttomt rum, og at ethvert tysk træk måtte fremprovokere modtræk. Set på den måde var den tyske ledelse forbløffende naiv.
Bottom Banner

© Asbjørn B. Christensen 2013-17